วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

การทำงานเป็นทีม

การทำงานเป็นทีม
 คือ การที่บุคคลหลายคนกระทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ มีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกัน มีความสัมพันธ์กัน และมีจุดประสงค์หรือความคาดหวังร่วมกัน
 
องค์ประกอบของการทำงานร่วมกันเป็นทีม
 
1. ด้านสมาชิกในกลุ่ม กลุ่มจะทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิกควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 มีเจตนาที่ดีและตั้งใจทำงาน
1.2 มีทักษะในการทำงานนั้น เชื่อในความสามารถของเพื่อนสมาชิกด้วยกัน
1.3 มีความร่วมมือและประสานงานกันอย่างดีและยอมรับกัน
1.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน พยายามเข้าใจพฤติกรรมของบุคคลอื่น
 
2. ด้านประธานกลุ่ม
2.1 กลุ่มควรมีผู้นำที่มีความสามารถ มีคุณสมบัติของผู้นำที่ดี คือ อดทน ตั้งใจฟัง
ไม่หงุดหงิดในความล่าช้าและความไม่ก้าวหน้าของกลุ่ม
2.2 รู้จักนำเอากระบวนการจูงใจมาใช้
2.3 เอาใจใส่ต่อกลุ่ม เพิ่มพูนความรู้ให้แก่สมาชิก
2.4 รู้จักใช้ข้อขัดแย้งเพื่อการสร้างเสริมและสร้างสรรค์ โดยให้ทุกคนเข้าใจว่า
ความขัดแย้งย่อมเกิดขึ้นได้เสมอในกลุ่ม และอาจก่อให้เกิดประสิทธิภาพในองค์การได้
ทำให้เกิดเป้าหมายและวิธีการที่ดีกว่าเดิม
 
3. ด้านการจัดทีมงาน
3.1 มีเป้าหมายกำหนดไว้ชัดเจน
3.2 มีความไว้เนื้อเชื่อใจและยอมรับซึ่งกันและกัน
3.3 มีการสื่อสารระบบเปิด
3.4 มีวิธีการทำงานเป็นระบบ
3.5 มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีบรรยากาศส่งเสริมซึ่งกันและกัน
 
แนวทางการสร้างความร่วมมือร่วมใจ
 1. สร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างชัดเจนและแน่นอน
2. มีความยืดหยุ่นในอันที่จะเลือกวิธีปฏิบัติให้เหมาะสมกับงาน
3. จัดให้มีการติดต่อสื่อสารที่ดี
4. มีการกำหนดบทบาทของบุคคลในกลุ่มให้ชัดเจน
5. มีการยอมรับความแตกต่างของบุคคลในกลุ่ม
6. ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของกลุ่ม
7. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวิธีการดำเนินงาน
8. บรรยากาศของกลุ่มเป็นกันเอง ต่างคนต่างเห็นอกเห็นใจและพร้อมจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
9. มีความยึดเหนี่ยวสู
งในด้านพลังสามัคคีและสามารถเกาะกลุ่มกันได้อย่างมั่นคง
10. มีการทบทวนประเมินผล เพื่อแก้ไขและปรับปรุงผลงานของกลุ่มอยู่เสมอ
 
คุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการสร้างทีมงานที่ดี
 1. มีข้อมูลที่เพียงพอ
2. มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับนักสร้างทีมงาน
3. มีความยืดหยุ่น และเปิดเผย
4. มีทักษะในการให้ข้อมูลย้อนกลับ
5. มีความเข้าใจที่เพียงพอเกี่ยวกับทฤษฎีการสร้างทีมงาน
6. มีเป้าหมายที่ชัดเจน
7. มีสถานภาพที่เป็นที่ยอมรับแก่สมาชิก
8. มีการใช้แหล่งทรัพยากรอื่น ๆ
9. มีทักษะในการฝึกทีมงาน
 
หลักปฏิบัติในการทำงานเป็นทีม
 1. ทีมต้องมีอุดมการณ์ที่แน่นอนและสมาชิกทุกคนยอมรับ
2. ถือความถูกต้อง ซึ่งไม่จำเป็นต้องถูกใจ
3. ประนีประนอมกัน โดยมีน้ำใจของความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมอันเดียวกัน
4. อภัยซึ่งกันและกัน
5. อย่าพยายามเอาเปรียบกัน
6. ถือว่าทุกคนมีความสำคัญเท่ากัน
7. เคารพในสิทธิ์และเสรีภาพส่วนตัวของผู้อื่น
8. อย่าเด่นแต่ผู้เดียว ต้องเด่นทั้งทีม
9. ถือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นของธรรมดา
10. เมื่อมีปัญหาหรือไม่พอใจอะไร อย่าเก็บไว้หรือนำไปพูดลับหลัง ให้นำปัญหานั้นมาพูดกันให้เข้าใจ
11. รู้จักแบ่งงานและประสานงานกัน
12. มีความเป็นอิสระในการทำงานพอสมควร
13. ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของทีมอย่างเคร่งครัด
14. ยอมรับผิดเมื่อทำผิด
15. เมื่อมีการขัดแย้งกันในกลุ่ม ให้ถือว่าเป็นการมองปัญหาคนละด้าน


ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.dld.go.th/region3/knowledge/linkfile/admin/management/team.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น